Rainer Maria Rilke
Joseph Roth
Franz Kafka
Thomas Mann